Welkom bij de hondenservice van Ferdi & Martijn

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website hondenservicezeeland.nl op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de andere voorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen
Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf. U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens meteen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik.
U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging
Hondenservice Zeeland behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Hondenservice Zeeland. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

Artikel 4 – Inschrijvingen
Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangt u een kopie. Zodra er wijzigingen plaatsvinden in een van de ingevulde velden, dient u dit aan ons kenbaar te maken. U stemt ermee in om Hondenservice Zeeland onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw Inschrijving. Hondenservice Zeeland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in Hondenservice Zeeland schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Hondenservice Zeeland kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig gebruik of misbruik van uw inschrijving door enig onbevoegd persoon.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst
Alle aanbiedingen van de zijde van Hondenservice Zeeland zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van Hondenservice Zeeland waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. Hondenservice Zeeland is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

Artikel 6 – Leverings- en verzendinformatie
Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht Hondenservice Zeeland niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal Hondenservice Zeeland u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan Hondenservice Zeeland. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.

Artikel 7 – Risico tijdens transport
Tijdens het transport van het product of de producten draagt Hondenservice Zeeland het risico van schade, diefstal of verlies tot een bedrag van €50,-

Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over. Mocht er tijdens het transport schade, diefstal of verlies optreden moet de ontvanger binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit melden bij Hondenservice Zeeland per e-mail. Reclamaties 7 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 – Bedenkperiode
Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient Hondenservice Zeeland hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retourtransport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal Hondenservice Zeeland na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Artikel 9 – Garantie
Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Hondenservice Zeeland, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van de klacht/kwaliteitsverlies. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Indien Hondenservice Zeeland van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingscode. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De onderzoekskosten zijn voor rekening van Hondenservice Zeeland mits dit binnen de garantie valt. U heeft géén recht op verzendkosten vergoeding. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het kwaliteitsverlies volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Hondenservice Zeeland is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Hondenservice Zeeland voor de levering van niet deugdelijke producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

Onverminderd artikel 10 lid 1, is Hondenservice Zeeland niet aansprakelijk in het geval dat kwaliteitsverlies volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht. U stemt er hierbij mee in om Hondenservice Zeeland en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Bewijs
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Hondenservice Zeeland als overtuigend bewijs van de bestellingen en inschrijvingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Hondenservice Zeeland en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 12 – Douane
Hondenservice Zeeland kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal Hondenservice Zeeland u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 13 – Betaling
Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de betreffende pagina’s (o.a. tarieven, hondenvoer) op onze website. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die Hondenservice Zeeland hiervoor moet maken.

Artikel 14 – Diversen
Hondenservice Zeeland behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.

 1. Uw hond dient te zijn ingeënt tegen ParvoWeil en Kennelhoest (neus-enting) of een titer-rapport te hebben.
 2. Uw hond dient preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen.
 3. Uw hond dient sociaal te zijn, naar zowel mens als dier.
 4. Bij loopsheid van de teef kan zij niet mee met de roedel, ze kan (tegen meerprijs) apart uitgelaten worden.
 5. U dient een WA-verzekering te hebben.
 6. Hondenservice Zeeland is verzekerd voor de hond vanaf het moment van ophalen thuis tot en met het moment van terugbrengen thuis m.u.v. punt 7 en 8. Volgens de wet blijft de eigenaar te allen tijde aansprakelijk voor de hond.
 7. Hondenservice Zeeland is niet verantwoordelijk voor schade aan derden veroorzaakt door uw hond. Daarvoor dient u in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Wettelijk blijft de eigenaar altijd eindverantwoordelijk.
 8. Hondenservice Zeeland is niet verantwoordelijk voor letsel aan de hond(en) veroorzaakt door bijv. weglopen, aanrijdingen, vechten e.d.
 9. Eventuele gemaakte (noodzakelijke) kosten bij de dierenarts komen voor rekening van de eigenaar van de hond, hierbij zullen wij eerst trachten u te bereiken m.u.v. spoedsituaties.
 10. De eigenaar van de hond dient er zorg voor te dragen dat er thuis handdoeken e.d. ter beschikking zijn voor als de hond(en) nat en vies is (zijn).
 11. De rekening wordt de laatste dag van de maand verstuurd en dient binnen 8 dagen te worden voldaan op rekening van Honden Service Zeeland o.v.v. vermelding van de naam van de hond en postcode/huisnummer.
 12. Er wordt voor de sleutel een sleutelcontract getekend.
 13. De sleutel van de eigenaar word gelabeld met de naam van de hond.
 14. Sleutels worden door Hondenservice Zeeland achter slot bewaard.
 15. Sleutel komt na opzeggen overeenkomst uiterlijk binnen 14 dagen terug bij de eigenaar/verzorger.
 16. Hondenservice Zeeland is niet verantwoordelijk voor inbraak in het huis/gebouw van de eigenaar/verzorger. Tenzij er aantoonbare nalatigheid kan worden bewezen.
 17. Hondenservice Zeeland behoudt zich het recht om bij extreem (slecht) weer de uitlaatronde te laten vervallen of te verzetten naar een vroeger/later tijdstip.
 18. Hondenservice Zeeland verplicht zich, bij getekende overeenkomst, uw hond uit te laten op de afgesproken dagen/tijden.
 19. Reserveringen dienen voor 07:30 uur bij ons binnen te zijn. Garanties op een plek worden niet gegeven. Vol = vol.
 20. Afmeldingen kunnen telefonisch tot 24 uur van te voren kosteloos worden doorgegeven.
 21. Bij niet tijdige annuleringen wordt een bedrag van minimaal 50% en maximaal 100% van de reguliere tarieven in rekening gebracht. Dit geldt voor al onze diensten.
 22. Vakanties dienen minstens 2 weken vooraf te worden aangegeven door beide partijen.
 23. Hondenservice Zeeland behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen wanneer zij dit nodig acht zonder opgaaf van reden.
 24. U kunt een verklaring AVG ivm de privacywet inzien op onze site: hondenservicezeeland.nl/privacy-policy.
  25. Bij een automatische blokkade dient u de volle 100% te betalen. Net zo lang tot er schriftelijk een opzegging is geweest.